سفارش تبلیغ
صبا ویژن

تاثیر ظاهر معلم در تدریس خصوصی

ظاهر معلم یکی از عوامل بسیار مهم و هائز اهمیت در تدریس خصوصی است صورت ظاهری معلم از نظر قیافه و لباس است .طبیعی است شکل وقیافه یک امر خدا دادی است و از حیطه ی انسان ها خارج است اما اثر هر شکل و   قیافه ای را که داشته باشیم احتمالا از دید دانش آموزان پنهان   نمی ماند وتاثیر خود را در آموزش   خواهد گذاشت.

معلم تدریس خصوصی می تواند با تمرین وآگاهی آن را کنترل کند .دانش آموزان به قد وقواره معلم نگاه   می کنند اما معلمانی که کنترل خوبی در کلاس دارند   آن احترام اولیه را به دست می آورند . طرز لباس پوشیدن در معلمان احساس اقتدار وتوانایی به وجود می آورد خیلی از   معلمان در لباس رسمی می توانند در دانش آموزان اعمال نفوذ کنند تا لباس ساده و غیر رسمی .احساس ما در مورد   خودمان در میزان نفوذی که می توانیم در دیگران داشته باشیم بسیار موثر است نظر دیگران نسبت به ما و لباس ما اثر مثبتی در توانایی واقتدار ما دارد سپس می توان گفت نوع لباس بنای یک تصور در مورد میزان نفوذ صاحب آن را تقویت می کند .

عادت شخصی   تمیز بودن یک معلم تدریس خصوصی نیز ارتباط تنگاتنگی با طرز لباس پوشیدن او دارد همان طور که   یک سخنران خوش ظاهر احترام بیشتری را در بین شنوندگان جلب می کند یک معلم خوشرو وآراسته نیز شا نس بیشتری در بدست آوردن انضباط کلاس درس و یک تدریس اثر بخش دارد تا یک معلم ژولیده و نا مرتب هر کس برای آراستگی خود الگو های خاصی دارد که نباید محکوم شود معلم باید علاوه بر اعتماد به نفس اثر گذاری اولیه و حفظ صورت ظاهری به یک عامل دیگر نیز توجه کند وآن عبارت است از توجه به طرز لباس پوشیدن و آرایش ظاهری است.